Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Študijski program (prvič razpisan v letu 2016/17) študentke in študente usposablja za delo v pedagoškem procesu na srednješolski in osnovnošolski ravni ter za izvajanje priprav na maturo, tako da bodo v skladu z veljavnim kurikulumom predmet umetnostna zgodovina oz. likovna umetnost samostojno načrtovali, organizirali in izvajali s ciljem, da dosežejo predpisane standarde. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim pedagoškim delom tvorno prispevali k osvajanju in širjenju znanja o umetnostnih dosežkih iz slovenskega okolja, s čimer bodo prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete ter tako pomembno vplivali na oblikovanje širokih humanističnih temeljev, potrebnih za celovit in vsestranski gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, hkrati pa ustvarjali komparativna znanja s področja umetnostne zgodovine (in širše gledano umetnostnega dogajanja).

Študijski program se vertikalno povezuje s prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina - enopredmetna in Umetnostna zgodovina - dvopredmetna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvopredmetno strukturo pa se program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine I 0 0 60 0 4 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine II 0 0 60 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika umetnostne zgodovine I 0 0 60 0 4 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine II 0 0 60 0 4 letni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka 60 0 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka 0 60 0 0 6 letni
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka * 0 60 0 0 6 letni
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6 zimski
Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka 0 60 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka 60 0 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 20 9 letni
Pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine 0 0 0 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grška etika 30 0 0 0 3
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Kulturna hermenevtika 0 0 0 0 3
Logika in argumentacija 0 0 0 0 3
Temelji filozofije in humanistike 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6 zimski
Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka 0 60 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6 zimski
Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka 0 60 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Grška etika 30 0 0 0 3
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Kulturna hermenevtika 0 0 0 0 3
Logika in argumentacija 0 0 0 0 3
Temelji filozofije in humanistike 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka