Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvopredmetnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvopredmetnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu dela.

Diplomant navedenega študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5 letni
Uvod v občo umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 20
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine 0 0 30 0 3 letni
Terenske vaje I 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje II 0 0 30 0 3 letni
Uvod v slovensko umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II 0 0 30 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti 30 30 0 0 5 zimski
Zaključna seminarska naloga 0 0 0 20 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Fotografija in mediji sodobne umetnosti 60 0 0 0 5 zimski
Konservatorstvo 30 30 0 0 5 letni
Muzeologija 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina estetike 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka