Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Enopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Diplomant študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel.

Z osvojenim znanjem je diplomant študijskega programa usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine (dokumentalistika in arhivistika, muzejska oz. galerijska pedagogika). Študijski program usposablja tudi za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Latinski jezik I 0 0 45 0 4 zimski
Latinski jezik II 0 0 45 0 4 letni
Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine 0 0 30 0 3 letni
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje I 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje II 0 0 30 0 3 letni
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5 letni
Uvod v občo umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Latinski jezik III 0 0 45 0 4 zimski
Latinski jezik IV 0 0 45 0 4 letni
Proseminar iz ikonografije 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz slovenske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje III 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje IV 0 0 30 0 3 letni
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni
Uvod v slovensko umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
3. letnik P S V D KT Semester
Fotografija in mediji sodobne umetnosti 60 0 0 0 5 zimski
Konservatorstvo 30 30 0 0 5 letni
Muzeologija 30 30 0 0 5 zimski
Umetnostne tehnike in restavratorstvo 30 0 0 0 3 letni
Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina estetike 60 0 0 0 5 letni
Zunanji izbirni predmeti 25

Sodelavke in sodelavci oddelka