Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages)

Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages)

Lectures: 10

Seminars: 10

Tutorials: 10

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Mertelj Darja, izr. prof. dr. Lah Meta

- The concept of grammar and its theoretical linguistic and didactic principles in the foreign language classroom. Grammar and textbooks (student books), adequacy of grammar for different learning groups.
- Typology and use of grammar exercises/activities, activities for rule deduction, activities/games for grammar revision.
- Connecting grammar with other language skills, especially with productive skills (written and oral communication and expression).
- Elaboration of additional material for grammar activities and revision, its use in practice.
- Testing grammar (test, competitions, bachellor examination, international examination).

- ADORNO, Cecilia et al. 2003. Grammatica : Insegnarla e impararla. Perugia: Guerra. COBISS.SI-ID - 18419174
- CELCE-MURCIA, Marianne / HILLES, Sharon. 1988. Techniques and resources in teaching grammar. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 5994766
- ČOK Lucija et al. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalno središče RS v Kopru, 210 str. COBISS.SI-ID - 97848320
- MERTELJ, Darja. 2002. Dejavniki pri procesu urjenja slovničnih struktur na primeru italijanskega 'imperativa' : analiza učbenikov za poučevanje italijanščine na srednješolski stopnji (magistrsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 186 f. COBISS.SI-ID - 18623074
- MERTELJ, Darja. 2003. »Naloge za urjenje slovničnih struktur v učbenikih italijanščine kot tujega jezika«. Vestnik (Društvo za tuje jezike in književnosti), letnik 37, št. 1-2, str. 131-147. COBISS.SI-ID - 25456482
- MERTELJ, Darja. 2005. Poučevanje nekaterih podrednih skladenjskih vzorcev pri predmetu 'italijanščina' kot tuji jezik v slovenskih gimnazijah : sedanje stanje in predlogi za spremembe (doktorska disertacija). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 264 f. COBISS.SI-ID - 29880674
- MERTELJ, Darja. 2006. »Nekateri vidiki poučevanja skladnje«. Vestnik (Društvo za tuje jezike in književnosti), za letnik 40, št. 1-2. COBISS.SI-ID - 15984898
- THORNBURY, Scott. 1999. How to teach grammar? Harlow: Pearson, Longman, 182 str. COBISS.SI-ID - 10992994
- WIßNER-KURSAWA, Elke. 1995. Grammtikübungen. V: K.R.Bausch, H.Christ, H.J.Krumm (ur.), Handbuch Fremdsprachenunterricht (3.Auflage). Tübingen / Basel: Francke. [308-311]. COBISS.SI-ID - 2775138