Oddelek za umetnostno zgodovino

Napotki za sedanje študente

V pomoč pri načrtovanju in organizaciji študija smo vam pripravili nekaj internih navodil, vezanih na posamezne predmete, in oddelčnih pravilnikov. Z nadaljnjimi informacijami vam bodo lahko pomagali oddelčna tajnica in strokovni sodelavci v študentskih referatih za vse stopnje študija.

Na oddelku smo pripravili navodila za pisanje vseh proseminarskih nalog. Navodila so usklajena s Tehničnimi priporočili za izdelavo diplomskega dela, ki so del Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Navodila

V okviru prvostopenjskega študijskega programa Umetnostna zgodovina (enopredmetna ali dvopredmetna smer) mora študent pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja izdelati zaključno seminarsko nalogo in jo javno zagovarjati. Za zaključno seminarsko nalogo veljajo enaka pravila kot za diplomsko delo; najdete jih v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Splošne informacije glede zaključka študija najdete na strani Vpis in napredovanje, na zavihku Zaključek študija. Nekaj podrobnejših in oddelčno-specifičnih navodil glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo zaključnega dela in zaključkom študija najdete na tej strani.

N. B. Dvopredmetni študenti, ki boste izdelali skupno diplomsko nalogo, bodite pozorni tudi na postopek na drugem oddelku.

1.) PRIJAVA TEME
Študentje, ki nameravajo diplomirati v tekočem študijskem letu, morajo oddati prijavo teme diplomskega dela najpozneje do konca zimskega semestra. Obrazec št. 1 Prijava teme dodiplomskega dela je na voljo na spletni strani. Oddaja je možna (a) v tajništvo v času uradnih ur, (b) v škatlo pred tajništvom izven uradnih ur, (c) elektronsko na e-poštni naslov tajništva.

N.B. Kot ustrezen elektronski dokument šteje bodisi .PDF z veljavnimi digitalnimi podpisi bodisi visokokakovostni barvni sken fizično podpisanega originala.

Zamenjava teme po prijavi je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico. V tem primeru študent ponovno odda obrazec za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za spremembo teme.

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

2.) IZDELAVA DELA
Študent pod supervizijo mentorja izdela zaključno seminarsko nalogo. Pri njem se predhodno pozanima glede zahtev v zvezi z dolžino in pravilnim načinom citiranja. Tehnična priporočila za izdelavo diplomskega dela so na voljo na spletni strani.

Študent, ki želi zaključiti študij v tekočem študijskem letu, mora celovito verzijo zaključne seminarske naloge mentorju oddati v prvo branje najkasneje do zadnjega ponedeljka v mesecu maju.

Mentor zaključno seminarsko nalogo pregleda praviloma v 3 tednih. Če mentor naenkrat v branje dobi večje število zaključnih seminarskih nalog, je ta rok izjemoma lahko daljši, vendar ne sme presegati obdobja enega meseca.

N.B. V navedeni rok se ne šteje čas med 15. julijem in 20. avgustom.

Glede na morebitne mentorjeve pripombe študent popravi oz. dopolni zaključno seminarsko nalogo. Ko mentor ugotovi, da je zaključna seminarska naloga vsebinsko ustrezna in primerna za zagovor, o tem pisno obvesti študenta, v tajništvo pa odda podpisani obrazec št. 2 Izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela.

3.) PRIJAVA NA ZAGOVOR
Študent v tajništvu odda obrazec št. 3: Prijava na zagovor diplomskega dela. Tajništvo po prejemu obrazca študentu omogoči nalaganje dela v VIS. Navodila za nalaganje se nahajajo na strani z navodili in postopki, na zavihku Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine). Pri nalaganju študent v VIS-u izpolni tudi izjavo ob oddaji.

Mentor študentu sporoči, ali mora za člane komisije oddati spiralno vezane izvode zaključne naloge. Po dogovoru včasih zadošča tudi .PDF verzija naloge. Komisijo praviloma sestavljata mentor in član, ki komisiji predseduje, v komisijo pa se lahko imenuje še tretjega člana.

4.) ZAGOVOR
Ko je komisija delo prebrala (člani komisije za zagovor imajo največ 2 tedna časa, da zaključno seminarsko nalogo preberejo in študentu pred zagovorom posredujejo morebitne pripombe), tajništvo razpiše datum zagovora, o katerem študenta samodejno obvesti sistem VIS.

Zagovori zaključnih seminarskih nalog potekajo v kabinetih. V okviru zagovora lahko komisija predlaga dodatne popravke oz. dopolnitve zaključne seminarske naloge. Končna ocena zaključne seminarske naloge je sestavljena iz ocene besedila zaključne seminarske naloge (75 %) in ocene zagovora zaključne seminarske naloge (25 %).

Študent mora najkasneje v 1 tednu po uspešno opravljenem zagovoru v tajništvo oddati arhivski izvod (trda vezava) zaključne seminarske naloge. Študentje, ki so izdelali skupno dvopredmetno nalogo, morajo v tajništvo, ki vodi postopek, oddati 2 arhivska izvoda.

5.) POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA
Ko je vsa dokumentacija, povezana z zaključkom študija, urejena, referat za dodiplomski študij študentu posreduje začasno potrdilo o zaključku študija in začasno potrdilo o opravljenih obveznostih. Potrdili veljata do oddelčne slavnostne podelitve diplomskih listin. Ta se izvaja enkrat letno, praviloma v prvih mesecih novega leta. Nanjo so vabljeni vsi študentje, ki so zaključili študij v času od zadnje podelitve.

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Umetnostna zgodovina (enopredmetna, dvopredmetna ali dvopredmetna pedagoška smer) mora študent pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja izdelati magistrsko nalogo in jo javno zagovarjati. Za zaključno nalogo veljajo pravila, ki jih najdete jih v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih druge stopnje.

Splošne informacije glede zaključka študija najdete na strani Vpis in napredovanje, na zavihku Zaključek študija. Nekaj podrobnejših in oddelčno-specifičnih navodil glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo zaključnega dela in zaključkom študija najdete na tej strani.

N. B. Dvopredmetni študenti, ki boste izdelali skupno magistrsko nalogo, bodite pozorni tudi na postopek na drugem oddelku.

1.) PRIJAVA TEME
Študentje, ki nameravajo diplomirati v tekočem študijskem letu, morajo oddati prijavo teme magistrskega dela najpozneje do konca zimskega semestra. Obrazec št. 1 Prijava teme magistrskega dela je na voljo na spletni strani. Oddaja je možna (a) v tajništvo v času uradnih ur, (b) v škatlo pred tajništvom izven uradnih ur, (c) elektronsko na e-poštni naslov tajništva.

N.B. Kot ustrezen elektronski dokument šteje bodisi .PDF z veljavnimi digitalnimi podpisi bodisi visokokakovostni barvni sken fizično podpisanega originala.

Zamenjava teme po prijavi je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico. V tem primeru študent ponovno odda obrazec za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za spremembo teme.

Veljavnost teme magistrskega dela je 2 leti od prijave.

2.) IZDELAVA DELA
Študent pod supervizijo mentorja izdela magistrsko nalogo. Pri njem se predhodno pozanima glede zahtev v zvezi z dolžino in pravilnim načinom citiranja. Tehnična priporočila za izdelavo magistrskega dela so na voljo na spletni strani.

Študent, ki želi zaključiti študij v tekočem študijskem letu, mora celovito verzijo magistrske naloge mentorju oddati v prvo branje najkasneje do zadnjega ponedeljka v mesecu maju.

Mentor magistrsko nalogo pregleda praviloma v 3 tednih. Če mentor naenkrat v branje dobi večje število zaključnih nalog, je ta rok izjemoma lahko daljši, vendar ne sme presegati obdobja enega meseca.

N.B. V navedeni rok se ne šteje čas med 15. julijem in 20. avgustom.

Glede na morebitne mentorjeve pripombe študent popravi oz. dopolni zaključno nalogo. Ko mentor ugotovi, da je magistrska naloga vsebinsko ustrezna in primerna za zagovor, o tem pisno obvesti študenta, v tajništvo pa odda podpisani obrazec št. 2 Izjava mentorja o ustreznosti magistrskega dela.

3.) PRIJAVA NA ZAGOVOR
Študent v tajništvu odda obrazec št. 3: Prijava na zagovor magistrskega dela. Tajništvo po prejemu obrazca študentu omogoči nalaganje dela v VIS. Navodila za nalaganje se nahajajo na strani z navodili in postopki, na zavihku Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine). Pri nalaganju študent v VIS-u izpolni tudi izjavo ob oddaji.

Mentor študentu sporoči, ali mora za člane komisije oddati spiralno vezane izvode zaključne naloge. Po dogovoru včasih zadošča tudi .PDF verzija naloge. Komisijo praviloma sestavljata mentor in član, ki komisiji predseduje, v komisijo pa se lahko imenuje še tretjega člana.

4.) ZAGOVOR
Ko je komisija delo prebrala (člani komisije za zagovor imajo največ 2 tedna časa, da magistrsko nalogo preberejo in študentu pred zagovorom posredujejo morebitne pripombe), tajništvo razpiše datum zagovora, o katerem študenta samodejno obvesti sistem VIS.

Zagovor magistrske naloge poteka v predavalnici, ki jo predhodno rezervira tajništvo. V okviru zagovora lahko komisija predlaga dodatne popravke oz. dopolnitve zaključne seminarske naloge. Končna ocena zaključne seminarske naloge je sestavljena iz:

  •  ocene besedila magistrske naloge (75 %) in ocene zagovora magistrske naloge (25 %) (ENOPREDMETNA IN DVOPREDMETNA SMER) oz.
  • ocene besedila magistrske naloge (75 %) in ocene zagovora magistrske naloge (25 %) (DVOPREDMETNA PEDAGOŠKA SMER).

Študent mora najkasneje v 1 tednu po uspešno opravljenem zagovoru v tajništvo oddati arhivski izvod (trda vezava) magistrske naloge. Študentje, ki so izdelali skupno dvopredmetno nalogo, morajo v tajništvo, ki vodi postopek, oddati 2 arhivska izvoda.

5.) POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA

Ko je vsa dokumentacija, povezana z zaključkom študija, urejena, referat za magistrski študij študentu posreduje začasno potrdilo o zaključku študija in začasno potrdilo o opravljenih obveznostih. Potrdili veljata do oddelčne slavnostne podelitve diplomskih listin. Ta se izvaja enkrat letno, praviloma v prvih mesecih novega leta. Nanjo so vabljeni vsi študentje, ki so zaključili študij v času od zadnje podelitve.

V skladu z 19. členom fakultetnega Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji je pravočasna in ustrezna prijava na izpit odgovornost študenta. Isti člen pravilnika določa, da lahko študent opravlja izpit zgolj in samo, če je nanj prijavljen. Če se študent pozabi prijaviti na razpisani izpitni rok, k izpitu ne more pristopiti.

Izvajalci posameznih predmetov lahko v skladu s tem členom študenta kvečjemu odjavijo od izpita po predpisanem roku za odjavo (študent se lahko od izpitnega roka odjavi sam najkasneje do poldneva dan pred razpisanim izpitnim rokom). Izvajalci lahko to naredijo le v posebnih okoliščinah, če se študent zaradi objektivnih okoliščin, o katerih mora predložiti dokazilo, ni mogel odjaviti sam. Sistem izvajalcu to dopušča še 7 dni po preteku razpisanega izpitnega roka.

 

V skladu z 9. in 10. členom fakultetnega Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji lahko ponovno vpisani študentje in študentje brez statusa zaprosijo za izjemno dovoljenje za obiskovanje organiziranih oblik študija in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika.

O njihovi prošnji na podlagi oddane prošnje odloča predstojnik oddelka v soglasju z nosilci posameznih predmetov, in sicer se upošteva število opravljenih obveznosti za tekoči letnik ter uspešnost pri študiju (povprečna ocena, obisk organiziranih pedagoških oblik idr.).

Prošnjo lahko oddajo samo študentje, ki imajo opravljene vse študijske obveznostih za letnik pred tistim, v katerega so vpisani (npr. študentje 2. letnika morajo ob oddaji prošnje imeti opravljene vse obveznosti za 1. letnik). Ob prejetju prošnje tajništvo preveri stanje; neustrezne prošnje se zavržejo.

Obrazec je na voljo na tukaj.

Staff