Cabinet

v tujini

Slovene Studies Teachers at Foreign Universities

Dr. Saša Vojtech Poklač

Saša Vojtech Poklač se je rodila v Novem mestu. V letih 1996 do 2001 je študirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani slovenski jezik in književnost. Študij je končala z zagovorom diplomskega dela z naslovom Akanje v slovenskih narečjih – na podlagi gradiva za Slovenski lingvistični atlas (mentorica: prof. dr. Vera Smole). Leta 2011 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko delo z naslovom Glasoslovje in frazeologija dolenjskih govorov med Krko in Gorjanci (mentorica: prof. dr. Vera Smole, somentorica: prof. dr. Erika Kržišnik). Od 2001 do 2002 je kot podiplomska študentka delala na Dialektološki sekciji ZRC SAZU, od leta 2002 pa je učiteljica slovenskega jezika in kulture na Oddelku za slovanske filologije Filozofske fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi. Šest let je poučevala slovenski jezik in kulturo na Oddelku za slovaški jezik Filozofske fakultete Univerze Konštantína Filozofa v Nitri. V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je delala na slovenskem veleposlaništvu v Bratislavi, kjer je pomagala pri organizaciji kulturnih prireditev. Kot učiteljica slovenščine na tuji univerzi je pripravila oziroma sodelovala pri pripravi več kot 100 kulturnih prireditev. V okviru programa Erasmus+ je leta 2013 predavala na Eberhard Karls Universität v Tübingenu, leta 2017 pa na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu. Je avtorica in soavtorica, urednica in sourednica zbornikov, antologij, prevodov. Na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah (Praga, Brno, Bratislava, Skopje, Nitra, Modra, Ljubljana, Maribor, Ružomberok) je predstavila članke s področja slovenske dialektologije, frazeologije, zgodovine slovenskega jezika, bilingvizma, poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika, slovaško-slovenskih literarnih in kulturnih odnosov. Leta 2009 je organizirala mednarodno znanstveno konferenco, ki se jo je udeležilo več kot 40 raziskovalcev iz Slovenije, Slovaške, Madžarske, Poljske, Makedonije. Saša Vojtech Poklač je na bratislavski filozofski fakulteti v komisiji za državne izpite na študijskih smereh Srednjeevropske študije in Slavistične študije, prav tako pa je tudi članica komisije za doktorski študij (študijska smer Slovanski jeziki in književnosti). Je članica uredniškega odbora revije Etnologia Slovaca et Slavica (izdajatelj Oddelek za etnologijo in muzeologijo Filozofske fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi). Leta 2017 je prejela priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za pedagoško delo za leto 2016.

 

Saša Poklač: Akanje v prednaglasnih zlogih po gradivu za Slovenski lingvistični atlas. Braslav 1. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2002. 138–144.

Saša Poklač: O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). Jezikoslovni zapiski, 9/2, 2003. 93–110.

Saša Poklač: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. Jezikoslovni zapiski, 10/2, 2004. 137–145.

Saša Poklač: Splošna pomenska sorodnost nekaterih slovaških in slovenskih predlogov ali na lastnih napakah se učimo učiti slovenske predloge. Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti = Ezikat i literaturata v modernoto obštestvo. Vel. Tarnovo: Faber, 2005. 114–124.

Saša Poklač: Govorjena podoba Dnevnika, osrednje informativne oddaje na slovenski nacionalni televiziji. Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra : UKF, 2008. 207–215.

Saša Vojtechová Poklač: Primož Trubar (1508–1586) a počiatky slovinského spisovného jazyka a knižnej kultúry (venované 500. výročiu narodenia). Slavica Slovaca, 44/2, 2009. 153–159.

Saša Vojtechová Poklač: Aktuálna recepcia slovinskej literatúry na Slovensku. Preklad ako kultúrna a literárna misia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 115–120.

Saša Vojtech Poklač: Pavol Jozef Šafárik in njegov prispevek pri raziskovanju slovenskih narečij. 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 128–134.

Saša Vojtech Poklač: Dvakrat slovensko. K problematiki slovaško-slovenske dvojezičnosti pri otroku. Individualna in kolektivna dvojezičnost (Slavica Slovenica 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 301–307.

Saša Vojtechová Poklač: Dolenjska narečna skupina v jezikoslovni literaturi. Slavica Slovaca, let. 47/1, 2012. 36–49.

Saša Vojtechová Poklač: Slovaško-slovenski konverzacijski priročnik kot pripomoček pri poučevanju slovenščine. Opera Slavica, 23/4, 2013. 384–391.

Saša Vojtech Poklač: Frazemi s sestavino jezik v govorih vasi Stopiče in Uršna sela. Philologica 73. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 255–263.

Saša Vojtechová Poklač: Slovinský jazyk v praxi 1. Bratislava: Univerzita Komenského , 2014.

Saša Vojtech Poklač: Slovaško-slovenski odnosi na področju kulture in izobraževanja ter vloga slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi pri širjenju slovenskega jezika in slovenske kulture na Slovaškem. Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze: pedagogové a vědci ve stínu dějin (Varia 27). Praha: Univerzita Karlova, 2014. 394–404.

Saša Vojtechová Poklač – Miloslav Vojtech: Kapitoly zo slovensko-slovinskej konverzácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014.

Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem. Obdobja 33. Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2014. 513–519.

Saša Vojtechová Poklač: Hláskoslovie dolenských nárečí medzi riekou Krkou a pohorím Gorjanci v Slovinsku diferenciačné a integračné znaky areálu v porovnaní s jeho okolím. Jazykovedné štúdie 32: prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015. 220–228.

Saša Vojtechová Poklač – Miloslav Vojtech: Jozef Ambruš a slovinská literatúra. Pamäť literárnej vedy: Jozef Ambruš. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 13–29.

Saša Vojtechová Poklač: Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in Delo). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 453). Brno: MUNIpress, 2016. 59–72.

Saša Vojtech Poklač: Vrstilni števniki kot sestavina slovenskih in slovaških frazemov. Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. Nitra: UKF, 2015. 223–233.

Saša Vojtechová Poklač: Problematika prechyľovania ženských priezvísk v slovinskom jazyku. Jazykovedné štúdie 33: Prechyľovanie: áno či nie?. Bratislava: Veda, 2016. 40–46.

Saša Vojtechová Poklač: K problematike a k aktuálnym trendom slovensko-južnoslovanskej lexikografie. Makedonsko-slovački kniževni, kulturni i jazični vrski 2. Skopje: Institut za makedonska literatura, 2016. 90–96.

Saša Vojtech Poklač: Frazemi v gradivu S slovenščino po svetu in njihova obravnava pri pouku slovenščine kot tujega jezika na Filozofski Fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 133–140.

Saša Vojtech Poklač – Miloslav Vojtech: Dramatika Ivana Cankarja v slovaških prevodih in na odrskih deskah slovaških gledališč. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti (Zora 126). Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018. 149–159.

Svetlana Kmecová – Saša Vojtech Poklač: Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji. Jezik in slovstvo, 63/4, 2018. 63–75.

Saša Vojtechová Poklač – Svetlana Kmecová: Slovinčina – jazyk na pomedzí slovanského, germánskeho, románského a ugrofínskeho sveta. Historická revue, 30/6, 2019. 60–64.

 

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)