Angleška skladnja

Angleška skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, doc. dr. Lipovšek Frančiška

Vsebina

1. Preučevanje skladnje s preskriptivnega, deskriptivnega in funkcijskega vidika.
2. Skladenjska zgradba posameznih vrst besednih zvez (glagolske,
samostalniške, pridevniške, prislovne in predložne).
3. Prosti stavek: stavčni členi (vrsta in realizacija), udeleženske vloge, ujemanje med osebkom in povedkom, besedni red stavčnih sestavnikov.
4. Osnovni angleški stavčni vzorci.
5. Izpeljani stavčni vzorci (ekstrapozicija, eksistencialni stavki, razcepljeni stavki)
6. Negacija.
7. Priredje in podredje.
8. Vrste odvisnikov glede na obliko in skladenjsko vlogo.
9. Zapletenozložena poved.
10. Jezikovno-specifične lastnosti angleškega skladenjskega sestava,ki so potencialni vir težav za slovenske govorce.