Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Študijski program študentke in študente usposablja za delo v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah, kjer bodo samostojno načrtovali, organizirali in vodili znanstvenoraziskovalno delo bodisi na matičnem področju umetnostne zgodovine bodisi na širšem interdisciplinarnem področju humanistike. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim strokovnim delom tvorno prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete, s čimer bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za splošni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.

Študijski program se vertikalno povezuje z prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina - enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvodisciplinarno strukturo pa se program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka 60 0 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Terenske vaje I 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski
Vaje iz moderne umetnosti I 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka 0 60 0 0 6 letni
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka * 0 60 0 0 6 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6 zimski
Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka 0 60 0 0 6 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka