Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Oddelek za umetnostno zgodovino na drugi stopnji izvaja študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Drugostopenjski študijski program Umetnostna zgodovina, Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer usposablja študente in študentke za samostojno raziskovanje umetnostnozgodovinskih problemov, za samostojno delo v muzejskih institucijah, likovnih galerijah in drugih kulturnih ustanovah ter v zavodih za varstvo kulturne dediščine in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih oz. kulturnih spomenikov. V okviru programa študenti in študentke poglabljajo svoje znanje o umetnostnozgodovinskih metodah in teorijah. S kritičnim branjem in uporabo virov ter strokovne literature, z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvijajo veščine za samostojno znanstvenoraziskovalno delo.

  • UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

Drugostopenjski študijski program Umetnostna zgodovina, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer usposablja študente in študentke za delo v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah, kjer lahko samostojno načrtujejo, organizirajo in vodijo znanstvenoraziskovalno delo na matičnem področju umetnostne zgodovine ali na širšem interdisciplinarnem področju humanistike. Študenti in študentke s kritičnim branjem in uporabo virov in strokovne literature ter z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvijajo veščine za samostojno znanstvenoraziskovalno delo. Magistranti in magistrantke tako s svojim strokovnim delom tvorno prispevajo k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete, s čimer imajo pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za splošni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.

UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Umetnostna zgodovina, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer študente in študentke usposablja za samostojno delo v pedagoškem procesu na srednješolski in osnovnošolski ravni ter za izvajanje priprav na maturo. Magistranti in magistrantke s svojim pedagoškim delom tvorno prispevajo k usvajanju in širjenju znanja o umetnostnih dosežkih iz slovenskega okolja, s čimer prispevajo k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete ter tako pomembno vplivajo na oblikovanje širokih humanističnih temeljev, ki so potrebni za celovit in vsestranski gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, hkrati pa ustvarjajo komparativna znanja s področja umetnostne zgodovine in širšega umetnostnega dogajanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I 0 0 45 0 4 zimski
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje II 0 0 45 0 4 letni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje I 0 0 60 0 5 letni
Vaje iz moderne umetnosti I 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 15
Zunanji izbirni predmeti 12
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna smer
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Strokovni izbirni predmeti 4 10
Zunanji izbirni predmeti 5
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine I 0 0 60 0 4 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine II 0 0 60 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 2
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika umetnostne zgodovine I 0 0 60 0 4 zimski
Didaktika umetnostne zgodovine II 0 0 60 0 4 letni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 5
Strokovni izbirni predmeti 9 4
Strokovni izbirni predmeti 10 2
Strokovni izbirni predmeti 11 7
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Vaje iz moderne umetnosti I 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 40 15 letni
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje III 0 0 60 0 5 zimski
Strokovna praksa 0 0 0 80 5 letni
Terenske vaje II 0 0 60 0 5 letni
Vaje iz moderne umetnosti II 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Zunanji izbirni predmeti 10
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 40 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Zunanji izbirni predmeti 5
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer
Magistrsko delo DP 0 0 0 20 10 letni
Pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine 0 0 0 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 10
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Magistrsko delo DP 0 0 0 20 10 letni
Pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine 0 0 0 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 10
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije II: Dediščina kot sredstvo posredovanja informacij 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka II: Umetnost zgodnjega novega veka v notranjeavstrijskih deželah 20 40 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka I: Bizantinska umetnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Bralno in slušno razumevanje pri pouku tujega jezika 10 10 10 0 3 zimski, letni
Grška etika 30 0 0 0 3 zimski, letni
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Igra kot didaktično sredstvo 10 10 10 0 3 zimski
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski, letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Sodobni pristopi k poučevanju in učenju umetnostne zgodovine 0 0 30 0 3 zimski, letni
Spremljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja tujega jezika 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka I: Slovenska umetnost po letu 1800 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka I: Slovenska regionalna umetnost srednjega veka in renesanse 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka II: Odrazi in odmevi grško-rimske antike v celinski in sredozemski Evropi 20 40 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka II: Humanistične teme, simbolika in emblematika 20 40 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Bralno in slušno razumevanje pri pouku tujega jezika 10 10 10 0 3 zimski, letni
Grška etika 30 0 0 0 3 zimski, letni
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Igra kot didaktično sredstvo 10 10 10 0 3 zimski
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski, letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Sodobni pristopi k poučevanju in učenju umetnostne zgodovine 0 0 30 0 3 zimski, letni
Spremljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja tujega jezika 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka