Angleško oblikoslovje

Angleško oblikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, doc. dr. Lipovšek Frančiška

Vsebina

Osnovni jeziko(slov)ni pojmi in angleško slovnično izrazje. Hierarhija jezikovnih enot.
Poved, stavek, besedna zveza, beseda, morfem.
Besedne vrste.
Podrobna obravnava posameznih besednih vrst (samostalnik, zaimek, pridevnik, prislov in predlog) in z njimi povezanih slovničnih kategorij.
Vloga posameznih besednih vrst pri tvorjenju besednih zvez.
Posebnosti angleških oblikoslovnih pojavov in potekov, ki zaradi razlik v jezikovnih sistemih slovenskim govorcem povzročajo