Arheologija za javnosti

Arheologija za javnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirkovič Jelka, doc. dr. Vidrih Perko Verena, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Koncepti in vrednote arheološke dediščine. Pomen komunikacije arheoloških vsebin in znanja, pridobljenega z arheološkimi metodami. Razvoj njenega varstva v Evropi in v Sloveniji; sodobno mednarodno pravno varstvo in institucije. Položaj varstva slovenske arheološke dediščine v javnosti. Pomen interpretacije in prezentacije ter sodelovanja z javnostmi za vzpostavljanje učinkovitega varovanja arheoloških najdišč. Načela arheološkega konservatorstva, terminologija, interdisciplinarnost. Ogroženost arheološke dediščine, fizično varstvo (terminologija in definicije), načela in cilji preventivne arheologije. Podatki o arheološki dediščini (evidentiranje, registri, drugo dokumentiranje) in vrednotenje. Arheološki konservatorski ukrepi in posegi. Osnove muzeologije, muzejske komunikacije in muzeografije (principi in zgodovina muzealstva, principi zbiranja, varovanja in hranjenja dediščine). Sodobna načela varovanja dediščine izven muzejev (ekomuzeji, kibernetični muzeji). Študije primerov muzealizacije arheoloških najdišč. Pomen vključevanja sodobne informativne komunikacijske tehnologije pri interpretaciji arheološke dediščine.

Ambrose, T., Paine C., 2002, Museum Basics (ICOM). London, New York. COBISS.SI-ID - 27905890
Fairclough G. et al., 2008, The Heritage Reader. London, New York, Routledge, 580 str. COBISS.SI-ID - 512686634
Pickard R. et al., 2000, Guidelines for the protection of the archaeological heritage / Directives sur la protection du patrimoine archéologique. Strasbourg: Council of Europe publishing, 33 str. COBISS.SI-ID - 9465
Heritage and beyond. Council of Europe Publishing, Strasbourg 2009, 220 str. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d…
Maroević, I. 2020, Uvod v muzeologijo. Ljubljana. 371 str. COBISS.SI-ID - 44336131
Merriman N. (ed.), 2004, Public Archaeology. New York London. 306 str. COBISS.SI-ID - 25463138
Petrič M. (ur.), 2000, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine. - Vestnik 17, Uprava RS za kulturno dediščino, 75 str. COBISS.SI-ID - 110031616
Pirkovič, J., 2012, Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine. – Učbenik za predmet Arheologija za javnost, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 53 str. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WGZSG1GH
Pearce, S. 1996, Archaeological Curatorship. London, New York: Leicester University Press, 240 str. COBISS ID=1150560
Perko, V. 2014, Muzeologija, arheologija za javnost. Muzej Krasa. Ljubljana: Kinetik. COBISS.SI-ID - 275375872
Skeats, R., McDavid, C., J. Carman 2012, The Oxford Handbook of Public Archaeology. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199237821.001.0001
Thomas, Suzie. “Community Archaeology”. Key Concepts in Public Archaeology, edited by Gabriel Moshenska, UCL Press, London, 2017, pp. 14–30. https://doi.org/10.2307/j.ctt1vxm8r7.6
Diaz-Andreu, M. 2007, A World History of Nineteenth-Century Archaeology Nationalism, Colonialism, and the Past. Oxford Studies in the History of Archaeology. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=21504…
Šola, T., 1997, Essays on museums and their theory : towards the cybernetic museum. Helsinki: The Finnish Museums Association. https://www.mnemosophy.com/_files/ugd/3fdf65_db0d62579ab64befac8a774e96…

OPOMBA
Večji del navedenih besedil so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.