Didaktika nemščine

Didaktika nemščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

1. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike in metodike pouka tujih jezikov kot znanstvene discipline:
- teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja,
- razvoj tujejezičnih metod in pristopov,
- načela tujejezikovnega učenja in poučevanja,
- razvijanje vseživljenjskih kompetenc pri pouku nemščine
- lik, vloga in pričakovane kompetence učitelja tujega jezika.

2. Razvijanje jezikovnih zmožnosti in delnih zmožnosti pri pouku nemščine (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje, slovnica in besedišče):
- spoznavanje različnih referenčnih okvirov za razvijanje zmožnosti (SEJO, ROPP…)
- metode in tehnike poučevanja jezikovnih zmožnosti,
- delo z različnimi pisanimi, govorjenimi, multimodalnimi besedili,
- razvijanje leksikalne kompetence,
- razvijanje slovnične kompetence (induktivna in deduktivna razlaga slovnice),
- tipologija vaj glede na učne metode in pristope.

3. Značilnosti sodobnega pouka nemščine v različnih starostnih skupinah:
- na učenca in učenje osredinjeno poučevanje nemščine,
- razvijanje učnih strategij za učenje nemščine,
- poučevanje nemščine glede na učne stile in zaznavne tipe,
- dejavnostno naravnan pouk,
- razvijanje strokovne pismenosti pri pouku (CLIL, STEAM) in medpredmetno povezovanje,
- značilnosti poučevanja nemščine v različnih starostnih skupinah.

4. Terciarna didaktika tujega jezika:
- večjezični pristopi in večjezični elementi pouka tujega jezika
- poučevanje nemščine kot 2. tujega jezika večjezičnost in raznojezičnost pri pouku nemščine z vidika učencev in načrtovanja pouka nemščine.

5. Spremljanje, preverjanje in vrednotenje učenčevih dosežkov:
- ugotavljanje učnih dosežkov učencev glede na pričakovanja po SEJO,
- identifikacija napak in popravljanje napak glede na stopnjo učenja nemščine,
- povratna informacija, kultura povpravljanja napak,
- formativno spremljanje učenčevega napredka
- značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja (sumativno in formativno),
- značilnosti preizkusov znanja.

6. Učna gradiva za pouk nemščine po različnih stopnjah in starostnih skupinah:
- analiza učbenikov za pouk nemščine,
- priprava učnih gradiv glede na učne cilje,
- vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju nemščine.

Kosevski Puljić, B. (2015). Einführung in die Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Znanstvena založba FF: Ljubljana.
Ende, K. et al (2013). Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Dll 6. Klett-Langenscheidt: München. (20. str.)
Schart, M. & Legutke, M. (2012). Lehrkompetenz und Unterrichtsplanung. Langenscheidt: München. (20 str.)
Retelj, A. Didaktika nemščine : študijsko gradivo za vaje in samostojno delo : študijsko leto 2015/2016. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2015.

Podrobnejšo bibliografijo za posamezna področja dobijo študenti/študentke pri predavanjih in vajah.