Didaktika zgodovine I

Didaktika zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Trškan Danijela

1. Didaktično-metodična zasnova učnih ur.
2. Vrste in oblikovanje učnih ciljev (Bloomova in posodobljena Bloomova taksonomija).
3. Didaktična redukcija in struktura učne vsebine.
4. Učne oblike (frontalna, individualna, parna, skupinska).
5. Učne in motivacijske tehnike.
6. Učne metode (metoda razlage in razgovora, metoda slikovne in besedne demonstracije, metoda demonstracije predmetov, zvočnih posnetkov in gibljivih slik, metoda izkustvenega učenja, metoda aktivne ustne zgodovine, metoda dela s slikovnimi in pisnimi viri, predmeti, zvočnimi posnetki in gibljivimi slikami).
7. Zapisi učne snovi (metoda grafičnih izdelkov).
8. Izbor in uporaba (elektronskih) učnih sredstev.
9. Letno in dnevno načrtovanje pouka zgodovine.
10. Priprava pisnih učnih priprav.

Študentje hospitirajo pri učnih urah zgodovine na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah.

Trškan, Danijela (ur.) (2002). Izbrana literatura 1. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 124 str.
Trškan, Danijela (ur.) (2002). Izbrana literatura 2. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 104 str.
Trškan, Danijela (ur.) (2008). Izbrana literatura 4. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 155 str.
Trškan, Danijela (ur.) (2016). Izbrana literatura 5. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 225 str.
Trškan, Danijela (2020). E-učbenik za Didaktiko zgodovine I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 234 str.

Priporočena literatura:
Trškan, Danijela (2003). Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri zgodovini v srednji šoli na izbranih temah 20. stoletja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 194 str.
Brodnik, Vilma et al. (2013). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 248 str.
Trškan, Danijela (2016). Didaktika zgodovine 1996–2016: prispevki k zgodovini v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 357 str.

Elektronska učilnica Didaktika zgodovine I: dz2014 (https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/login/)