Didaktika zgodovine II

Didaktika zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

1. Didaktično-metodične značilnosti pouka zgodovine:
Razvoj didaktike pouka zgodovine. Zasnova, značilnosti in uporaba sodobnih učnih načrtov, učbenikov in priročnikov za osnovne in srednje šole.

3. Alternativni pouk zgodovine:
Avtentične naloge in dejavnosti. Izvenšolske dejavnosti na šoli in izven šole. Terensko delo. Sodobni učni pristopi (igrifikacija, več čutno učenje, izkustveno učenje, obrnjeno učenje in poučevanje …).

3. Preverjanje in ocenjevanje znanja:
Načini preverjanja in ocenjevanja pri zgodovini (pisno, ustno, alternativno). Bloomova in posodobljena Bloomova taksonomija. Formativno spremljanje. (Alternativno) ocenjevanje z rubrikami.

4. Učitelj zgodovine:
Akcijsko raziskovanje in vseživljenjsko izobraževanje. Kompetence učitelja. Pripravništvo in strokovni izpit ter šolska zakonodaja. Razredništvo, pedagoška dokumentacija in inšpekcija. Učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni učenci pri zgodovini. Strategije za preprečevanje neprimernega vedenja pri pouku zgodovine.

5. Aktualna vprašanja v 21. stoletju:
Evropska razsežnost, večkulturnost, več perspektivnost, občutljive teme, lokalna zgodovina, državljanska vzgoja, globalna vzgoja, šola na daljavo ...

Študentje obiščejo šole in muzeje.