Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Omladič Luka, doc. dr. Cerkovnik Borut, doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, izr. prof. dr. Pribac Igor, prof. dr. Božovič Miran, prof. dr. Dolar Bahovec Eva, prof. dr. Kobe Zdravko, prof. dr. Komel Dean, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, prof. dr. Markič Olga, prof. dr. Ošlaj Borut, prof. dr. Potrč Matjaž, prof. dr. Šimenc Marjan, prof. dr. Zore Franc, red. prof. ddr. Kalan Valentin, red. prof. dr. Kreft Lev, red. prof. dr. Milčinski Maja, red. prof. dr. Toth Cvetka, red. prof. dr. Ule Andrej, red. prof. dr. Uršič Marko

Vsebina

Študent izdela diplomsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja in ga javno predstavi ob zaključku študija. Diplomsko delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.