Francoščina za prevajalce I

Francoščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. spec. Čobec Katarina, asist. Vršič Zarja, izr. prof. dr. Mezeg Adriana, izr. prof. dr. Vaupot Sonia, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 1
b) Francoska fonetika za prevajalce in tolmace
c) Francoski jezik in prevajanje 1

1. Francoska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo v francošcini, pri tem pa še posebej izpostavimo razlike med obema jezikoma. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s prakticnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur ter razvijajo sposobnost pravilne rabe slovnicnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v francoskem jeziku kot tudi pri prevajanju v slovenšcino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjamo na slovnicne prvine v maternem jeziku in še posebej izpostavljamo razlike med obema jezikoma.

2. Francoska fonetika za prevajalce in tolmace: Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmicnimi in prozodicnimi znacilnostmi francoskega jezika. Preucujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo foneticne vaje. Poseben poudarek je na foneticnih in retoricnih prvinah, ki so pomembne pri tolmacenju slovenskih besedil v francošcino.

3. Francoski jezik in prevajanje 1:
- Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini.
- Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja.
- Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja.
- Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v francošcini in slovenšcini, ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.