Francoščina za prevajalce VI

Francoščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šumrada Simona, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoski jezik in tvorjenje besedil 2:
Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in
pisnega izražanja v francošcini. Skozi razlicne tematike se pripravljajo na analizo razlicnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo razlicne jezikovne registre.
Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo razlicne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj. Vkljuceno bo tudi pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

JEREB, Elza (2009): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 245275904
JEREB, Elza (2004): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta.  COBISS.SI-ID - 128861952
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF. . COBISS.SI-ID – 107620355 4. izd.
ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (2011): Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG. COBISS.SI-ID – 48480354 2011 COBISS.SI-ID - 48480354
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018): La Syntaxe du français – approche contrastive, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. . COBISS.SI-ID - 296064512
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francošcini: od teoreticnih izhodišc do analize v diskurzu, Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. COBISS.SI-ID - 246921472