Grščina, intenzivni tečaj

Grščina, intenzivni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:150

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet je zasnovan kot začetni intenzivni tečaj starogrškega jezika in ne predpostavlja predznanja. Obravnavana snov sega od pravil starogrške pisave in izgovorjave do postopne osvojitve osnovnega oblikoslovja, najpogosteje rabljenih skladenjskih struktur in osnovnega besedišča stare grščine.
Znanje se od začetnih ur dalje utrjuje in preverja ob branju, jezikovni analizi in prevajanju krajših stavkov in odlomkov originalnih starogrških besedil, po potrebi prirejenih in komentiranih, ki časovno segajo od Homerja do poznoantičnih piscev.
V 2. semestru predmet pregledno obravnava bistvene oblikoslovne in skladenjske značilnosti klasične atiščine. Po potrebi so v obravnavo vključene značilnosti drugih starogrških narečij, zlasti v lastnostih, kjer se le-ta ločijo od klasičnega atiškega narečja.
Posebna pozornost je namenjena obravnavi temeljnih razlik med starogrško in slovensko jezikovno ureditvijo in posledicam, ki jih imajo te razlike na prevajanje stare grščine v slovenščino.