Italijanščina za prevajalce I

Italijanščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja, lekt. Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Italijanska slovnica 1
b) Italijanska fonetika za prevajalce in tolmace
c) Italijanski jezik in prevajanje 1

a) Italijanska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na samostalnik in clen kot tvornika samostalniške besedne zveze. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnicne strukture pri prevajanju.

b) Italijanska fonetika za prevajalce in tolmace: Študentje se seznanijo z osnovami italijanske fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo italijanskega jezika, z italijanskim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodicnimi znacilnostmi italijanskega jezika. Poudarek je na vzporejanju italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

c) Italijanski jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov itd. Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v italijanšcini ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil v ciljnem jeziku.