Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije

Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Teoretični del:
Razdelitev in opis redakcij cerkvene slovanščine. Zgodovinske danosti nastanka redakcij. Fonetične in morfološke značilnosti južnoslovanskih redakcij cerkvene slovanščine. Češka-moravska redakcija cerkvene slovanščine in njene značilnosti. Vpliv hrvaške redakcije na ponovno obuditev češke redakcije v 14. stol.

Praktični del:
Zakonitosti slovanskih črkopisov na južnoslovanskem področju v okviru posameznih redakcij. Vpliv vzhodnoslovanske pravopisne norme na hrvaško redakcijo.
Primerjava in analiza posameznih besedil s posebnim poudarkom na nadaljnjem razvoju v sodobne južnoslovanske jezike.

Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2014. 22–32.
Babič, V.: Vpliv vzhodne cerkvene slovanščine na hrvaške glagolske tekste v 17. in 18. stoletju. Ljubljana, 2000. 17–55.
Damjanović, S.: Slovo iskona. Zagreb 2002. 121–281.
Damjanović, S.: Tragom jezika hrvatskih glagoljaša, Zagreb 1984.
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 218–238.
Đorđić, P.: Istorija srpske ćirilice. Beograd 1971. 533 str.
Hamm, J.: Hrvatski tip crkvenoslovanskeg jezika. Slovo 13. Zagreb 1963. 43–67.
Hercigonja, E.: Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Zagreb 1986.
Ivanova, N.: Istorija na sr´´bskija i h´´rvatskija knižoven ezik. Sofija 2000. 226 str.
Ivić, P.: Pregled istorije srpskog jezika. Sremski Karlovci – Novi Sad 1998.
Jerković, V.: Srednjovekovne ortografske škole kod Srba. Južnoslovenski seminar za strane slaviste. 1960. 19-33.
Petkanova, D.: Starob´´lgarska literatura IX-XVIII vek. Sofija 1992.
Weingart M.: Československý typ cirkevnej sloavnčiny. Bratialva 1949.
Izbrana besedila iz hrvaške, srbske, bolgarske in makedonske redakcije cerkvene slovanščine.