Didaktika španščine 2

Didaktika španščine 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Poučevanje v različnih starostnih skupinah
Poučevanje španščine otrok, mladostnikov in odraslih. Gradiva primerna za te skupine.

Multiple inteligence pri poučevanju španščine

Šolska dokumentacija za španščino
Učni načrt, letna priprava, tematska priprava, maturitet-ni izpitni katalog.

Preverjanje in ocenjevanje
Pisno in ustno preverjanje. Kriteriji za ocenjevanje. Sprotno, končno, zunanje preverjanje. Preverjanje po-sameznih jezikovnih spretnosti. Matura iz španskega jezika.

Književnost pri pouku španščine
Poznavanje in razumevanje didaktičnih načinov in ciljev rabe književnih besedil v španščini.

Raziskovalno delo v didaktiki tujih jezikov: teoretična izhodišča, metodološki postopki, akcijsko raziskovanje, interpretacija rezultatov, aplikacija na pouk španščine.
Postopki raziskovanja: opredelitev problema in razisko-valnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva oz. podatkov, interpretacija rezultatov, zaključki in aplikacija.

Alonso, E. 2012. Soy profesor/a. Aprender a ensenar 1, 2. Madrid: Edelsa.
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek – Pučko, C. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije.
Učni načrt za španščino za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje.
Španščina : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center.
Gospodarič, K., Pušnar Dobnikar, S., Šifrar Kalan, M., Širca, S. 2010. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Španščina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
FERBEŽAR, Ina (ur.), KRANJC, Simona (ur.), PIŽORN, Karmen (ur.), SKELA, Janez (ur.) 2011. Skupni evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva.
Moliné, R. R. in Hilt, A. D. 2004. ?Cómo corregir errores y no equivocarse en el intento? Madrid: Edelsa.
Instituto Cervantes. 2007. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.
Sánchez Lobato, J., Santos Gargallo, I. (dir.) 2004. Vademécum para la formación de profesores. Ensenar espanol como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL.
Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe.
Munoz-Basols, J., Gironzetti, E., Lacorte, M. (eds.) 2018. The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y recursos para la ensenanza del espanol L2, New York: Routledge.
Acquaroni, R. 2007. Las palabras que no se lleva el viento: literatura y ensenanza de espanol como LE/L2. Madrid: Santillana Educación S.L.
Albaladejo García, M. D. 2007. Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la teoría a la práctica. MarcoELE, revista electrónica de didáctica ELE, pp. 1-51.
Ballesteros, C., Llobera, M. 2005. Métodos de investigación. Universitat de Barcelona Virtual.
Dornyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
Tolchinski Landsman, L., Rubio Hurtado, M. J., Escofet Roig, A. 2003. Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Barcelona: Universidad de Barcelona.