Izbrana poglavja iz pozne antike

Izbrana poglavja iz pozne antike

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

(A) Splošne teme: obdobje cesarja Dioklecijana in sovladarjev; Konstantin Veliki in njegova dinastija; Teodozij in njegovi nasledniki do propada Zahodnega rimskega cesarstva; nastanek »barbarskih« državnih tvorb, zgodnji Bizanc do okrog leta 600; etnogeneza germanskih in nomadskih ljudstev od 4. do 6. stoletja in njihovo soočenje z rimskim cesarstvom.
(B) Izbrane teme: (a) Zahodni Balkan in Srednje Podonavje kot predmet sporov med Zahodnim in Vzhodnim rimskim cesarstvom; (b) Razvoj civilne in vojaške uprave; (c) Demografski razvoj: izgube prebivalstva rimskih provinc; (č) Oblikovanje germanskih plemenskih zvez in njihova navzočnost v tem prostoru (Zahodni in Vzhodni Goti; druge germanske skupine v 5. stoletju (Svebi, Alamani, Rugijci, Skiri, Gepidi); Langobardi in Bavarci v 6. stoletju in razvoj do prihoda Avarov in Slovanov; propad antičnih struktur in njegove oblike z vprašanjem kontinuitete.

R. Bratož, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Ljubljana 2014, 685 str.
R. Bratož, Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev. Zbirka Zgodovinskega časopisa 12. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1994, 45 str.
A. Cedilnik, Teodozijeva vojna z Goti, Zgodovinski časopis 69, Ljubljana 2009, št. 1-2, str. 8-60.
S. Mitchell, A History of the Later Roman Empire AD 284-641. The Transformation of the Ancient World, Malden, Oxford 2007, str. 1-224.
M. Šašel Kos, Romulovo poslanstvo pri Atilu, Zgodovinski časopis 48, Ljubljana 1984, št. 3, str. 285-295.