Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Predavanja so povezana z raziskovalnim delom nosilke in segajo predvsem na področje srednjeveške umetnosti v Srednji in Zahodni Evropi. Predavanja so zajeta bodisi v krajše problemske sklope ali v obsežnejšo tematiko, teme pa se vsako leto spreminjajo ter segajo od interpretacije virov do slogovne in ikonografsko-ikonološke obravnave spomenikov. Snov se lahko posebej ukvarja z vprašanji metodike in sistematike (za npr. raziskovanje srednjeveškega knjižnega slikarstva) in postavlja probleme v kontekst širših dognanj. – Vsebina izbranih poglavij se vsako leto spremeni, vselej pa je predstavljen razvoj problema v novih in raznoterih povezavah s sočasno družbo in kulturo.

- Moshe Barasch: The Language of Art: Studies in Interpretation, London – New York 1997
- Jacques Le Goff: The medieval imagination, Chicago 1992
- David Freedberg: The Power of Images: Studies in the History of Response, Chicago 1991
- Umberto Eco: Umjetnost i ljepota u srednjevekovnoj estetici, Zagreb 2007
- Michael Baxandall: Patterns of Intention: on the Historical Explanation of Pictures, London – Yale 1985

Temeljna literatura je sicer predstavljena na začetku predavanj in je dostopna v oddelčni knjižnici, posebna pa je citirana sproti na predavanjih./Basic literature is presented at the beginning of scholastic year and is available in the library of the department, particular publications are quoted in the course of lectures.