Latinščina 1

Latinščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije, pet deklinacij (samostalniki in pridevniki), osebni in svojilni zaimki, nekateri števniki, deloma: vprašalni, oziralni, nedoločni, kazalni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni, časovni…) in predlogi, stopnjevanje pridevnika, tvorba in stopnjevanje adverba, particip prezenta.

Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni, oziralni in časovni; pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini.

Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleška leksika).

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).