Latinščina 2

Latinščina 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Latinska morfologija: pasiv časov prezentove osnove, konjunktivi časov prezentove in perfektove osnove (vseh štirih konjugacij), supinova osnova, nadaljevanje particip futura, infinitivi.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, želelni stavki, namerni odvisniki, nadaljevanje pogojnih odvisnikov, nekateri odvisniki (časovni, dopustni posledični…), bolj poglobljen pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini (in zgolj opisni pregled tistih, ki se niso ohranile).
Prevajanje: branje in prevajanje lažjih kratkih besedil (izbranih predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleščine, s poudarkom na antični kulturi in civilizaciji kot delu jezikovne in kulturne evropske dediščine).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).