Latinščina za italijaniste A2

Latinščina za italijaniste A2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Šega Čeh Barbara, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi časov perfektove osnove – aktiv in pasiv), 3. deklinacija (samostalniki in pridevniki), nekateri števniki, deloma: oziralni, nedoločni, kazalni zaimki, nekateri vezniki (časovni, vzročni …), stopnjevanje pridevnika, tvorba in stopnjevanje adverba, particip prezenta in perfekta.
Latinska sintaksa: nekateri oziralni, vzročni in časovni odvisniki, pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v italijanščini.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji italijanska leksika).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Italije).
Študenti nadaljujejo s spoznavanjem osnovnega besedišča (izbranega s posebnim poudarkom na latinskih etimologijah italijanske leksike), nadaljujejo s spoznavanjem jezikovnih univerzalij in nekaterih ključnih slovničnih struktur. Z njimi se seznanijo na podlagi posameznih poenostavljenih oz. prirejenih izvirnih stavkov ali kratkih besedil, s poudarkom na razvijanju razumevanja miselnih vzorcev družbenega, kulturnega in civilizacijskega okolja v antiki oz. spoznavanju antične kulturne dediščine.