Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Tivadar Hotimir

Opredelitev temeljnih prvin, ki vplivajo na tričlenskost knjižnojezikovne norme z upoštevanjem razločevalnosti norme govorjene besede glede na pisno. Spoznavanje in kritično vrednotenje razmerij med temi prvinami pri uzakonjanju (kodificiranju) norme knjižnega jezika. Normativne prvine pisnega in govorjenega knjižnega izraza – poskus opredelitve glede na knjižnojezikovno tričlenskost. Mesto norme knjižnega jezika v opredelitvi pojma jezikovna kultura.
Vaje: Preverjanje govorne in pisne norme na besedilnem gradivu z upoštevanjem možnosti solcialno- in funkcijskozvrstne stilistike.

- KALIN GOLOB, Monika. Jezikovnokulturni vidiki vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Teor. praksa, mar.–apr. 2001, let. 38, št. 2, str. 213–230. http://dk.fdv. uni-lj.si/tip/tip20012KalinGolob.PDF.
- KALIN GOLOB, Monika. Jezikovnokulturne smeri na Slovenskem: romantiki in realisti oz. puristi in protipuristi?. V: VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.). Slovenski jezik, (Najnowszedziejejezykówsłowiańskich). Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. 91–107. COBISS.SI-ID 18585181
- KOROŠEC, Tomo. K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001. Slav. rev., apr.–jun. 2003, letn. 51, št. 2, str. [247]–266. COBISS.SI-ID 761092
- KRŽIŠNIK, Erika. Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slav. rev., 1996, let. 44, št. 2, str. [133]–154. KRŽIŠNIK, Erika. COBISS.SI-ID 761092
- Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994. XLVI, 1714 str. ISBN 86-341-1111-3. COBISS.SI-ID 34148353
- Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. XV, 1805 str. ISBN 961-6358-37-5. COBISS.SI-ID 114023936
- TIVADAR, Hotimir, JURGEC, Peter. Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001. Slav. rev., apr.–jun. 2003, letn. 51, št. 2, str. [203]–220. COBISS.SI-ID 761092
- TIVADAR, Hotimir. Pravorečje, knjižni jezik in mediji. V: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji: zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008, str. 24–35. COBISS.SI-ID 37100642
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Nekatera aktualna vprašanja slovenske jezikovne kulture. V: POČAJ-RUS, Darinka (ur.), JUG-KRANJEC, Hermina (ur.), KRŽIŠNIK, Erika (ur.), KRANJEC, Marko (ur.), STABEJ, Marko (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1991, str. 17–27. COBISS.SI-ID 37999872
- Vidovič Muha, Ada (ur.). Kaj je novega v knjižnem jeziku?: ob izidu Slovenskega pravopisa (okrogla miza). V: Krakar Vogel, Boža (ur.). Ustvarjalnost Slovencev po svetu: zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002, str. 207–251. COBISS.SI-ID 118947072