Španščina 3

Španščina 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.
Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).
Razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (izražanje in zagovarjanje stališč, pripovedovanje, načrtovanje in opisovanje).
Poglobljeno spoznavanje kulturno-civilizacijskih vidikov Španije in Latinske Amerike.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, sosledica časov, predpreteklik.
- glagolski naklon: subjuntivo (oblike in osnovna raba, kontrasti v rabi indicativo/subjuntivo),
- nekatere glagolske perifraze,
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev,
- skladnja: pogojni stavki.