Stara cerkvena slovanščina

Stara cerkvena slovanščina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Zgodovinski uvod: Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Nastanek stare cerkvene slovanščine in prvih slovanskih črkopisov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki.
Grafija: Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Veščina pisanja in branja. Osnovne pravopisne zakonitosti.
Fonetika: Osnovna vedenja o glasovnem sistemu stare cerkvene slovanščine. Vokalni in konzonantni sistem stare cerkvene slovanščine. Fonetični pojavi v praslovanščini in stari cerkveni slovanščini. Morfologija: Pregibne besedne vrste. Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Glagolski sistem stare cerkvene slovanščine.

Slovnice:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003 ali 2008.
?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1986.
HAMM, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1970.
???????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 2004.
Čitanke:
Aleksić, R.: Čitanka staroslovenskog jezika. Beograd 1950.
J. HAMM, Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960.
M. WEINGART / J. KURZ, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949.