Trendi v didaktiki angleščine

Trendi v didaktiki angleščine

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara

Vsebina

- pregled sodobnih trendov na področju učenja / poučevanja angleščine, razumevanje in kritično vrednotenje njihovih značilnosti, vzrokov ter vpliva
- proces uvajanja sprememb v tujejezikovnem pouku
- sodobne tehnologije pri pouku angleščine
- prilagajanje pouka angleščine učencem s posebnimi potrebami
- 'whole brain' pristopi k pouku angleščine
- projektno, problemsko in sodelovalno učenje pri pouku angleščine