Zgodovina institucij

Zgodovina institucij

Ure predavanj: 55

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 5

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Glavnina vsebine je namenjena spoznavanju institucij kot glavnih ustvarjalcev arhivskega gradiva oz. zgodovinskih virov nasploh. V kronološkem pregledu so sistematično zajeta področja: uprava (svetna in cerkvena), pravosodje, gospodarstvo in družbene dejavnosti. Sprotno kombiniranje s historično geografijo in ilustriranje z arhivskimi viri omogočata sinhrono obvladanje tematike, tj. potrebno orientiranje skozi čas in prostor ter sposobnost presoje, kje in kako iskati vire za določeno raziskavo.

J. Žontar (ur.) : Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko – biografski vodnik, Graz–Klagenfurt–Ljubljana–Gorizia–Trieste 1988.
Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana, 2011.
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961, 567 str.
Pravo – zgodovina – arhivi. I. Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000, 299 str.
Slovenci in država. Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (Razprave – Dissertationes 17), Ljubljana 1995, 382 str.
A. Leskovec, Ogrski upravni sistem od srede 18. stoletja do 1918, v: Arhivi 2 (1979), str. 17-21+120 str.
A. Nared: Pod knezom in stanovi: Uprava dežele Kranjske od poznega srednjega veka do srede 17. stoletja. V: Studia Valvasoriana: Zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 501–532.
P. Štih, V. Simoniti in P. Vodopivec: Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja. Ljubljana, 2016.
Enciklopedija Slovenije (Ljubljana 1995 geslo: Prekmurje
Snov predavanj, vključno s ppt predstavitvami.