Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika)

Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. mag. Vremšak Richter Vanda, prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Morfologija:
- Umestitev predmeta v jezikoslovje glede na ostale jezikoslovne discipline.
- Osnovna terminologija.
- Oblikovne in pomenske značilnosti besednih vrst, razdelitev.
- Pregibnostni (spregatveni, sklanjatveni, stopnjevalni, množinskotvorbni) in vezljivostni vzorci s prikazom paradigmatičnih zakonitosti in izjem ter tendenc v sodobni nemščini.
- Možnosti prehajanj iz ene besedne vrste v drugo.
- Sposobnost besednih vrst v realizaciji stavčnih členov.
- Analiza besednih vrst po izbrani klasifikaciji: samostalnik, pridevnik, glagol, prislov, števnik, zaimek, predlog, veznik, členek.
- Opozarjanje na nevarnost prenašanja struktur maternega jezika v nemščino (glagolska povratnost / nepovratnost, prehodnost / neprehodnost, samoedninskost / samomnožinskost ipd.)
- Teoretične vsebine pri predavanjih se poglab-ljajo pri vajah.

Fonetika:
- temeljni pojmi fonoloških in fonetičnih disciplin: fonologija – artikulacijska, akustična in avditivna fonetika – fon – fonem – fonemske različice (alofoni) – fonemski sestav – sintagmatični in paradigmatični odnosi (kontrast in opozicija) – distribucija fonemov in fonemskih različic – fonotaktika – fonetični inventar v primerjavi s slovenskim – fonetični zapis ( IPA – transkripcija) nemške standardne izreke – diakritični znaki – zlog (zaprt: odprt) – zlogotvorni in nezlogotvorni glasovi – junktura;
- fiziologija govora: govorila in njihovo delovanje (dihanje, fonacija, artikulacija) - artikulacijska osnova nemščine v primerjavi s slovensko – tvorba glasov – medjezikovna interferenca;
- samoglasniki: enoglasniški samoglasniki in dvoglasniki – akustične značilnosti nemških enoglasniških samoglasnikov (samoglasniški četverokotnik, sonagrami, palatogrami idr.) – homofoni – homografi – homonimi – pravila za določanje kolikosti (kvantitete) in kakovosti (kvalitete) samoglasnikov – označena in neoznačena dolžina samoglasnikov – povezava glas - grafem – minimalni pari – zastavek samoglasnikov – fonetični opis posameznih samoglasnikov – izgovorjava in pisava tujk;
- soglasniki: opis samoglasnikov z ozirom na njihovo mesto artikulacije in premostitveni način (nezvočniki (zaporniki, priporniki, zlitniki), zvočniki) – razzvenečenje – asimilacija nezvenečnosti pri nezvočnikih – vezava dveh homorganih soglasnikov – aspiracija nezvenečih zapornikov;
- prozodične lastnosti: naglašen in nenaglašen zlog – besedni naglas v preprostih besedah, sestavljenkah in zloženkah – stavčni poudarek – glavni in stranski naglas – ritmična členitev povedi – stavčna melodija (padajoča – lebdeča – rastoča) – fonostilistika.

Morfologija:
- Dreyer, Hilke / Schmitt, ichard (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Die Gelbe aktuell.
Ismaning: Hueber Verlag. 392 str. COBISS.SI-ID - 40872546
- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 257458944
- Götze, Lutz / Hess-Lüttich Ernest (1993): Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und
Sprachgebrauch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon. 287 str. COBISS.SI-ID – 237003
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig (etc.): Klett Sprachen. 532 str. COBISS.SI-ID - 38114658
- Kessel, Katja / Reimann, Sandra (52017): Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. 5. Aufl. Tübingen: UTB. COBISS.SI-ID – 64353634
- Linke, Angelika / Nussbaumert, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. erw. Aufl.
Tübingen: Niemeyer. COBISS.SI-ID - 13289480
- Muster, Ana Marija (2002): Morphologie der deutschen Sprache. Popr. izdaja. Ljubljana: Oddelek za
germanistiko FF. 216 str. COBISS.SI-ID - 120504320
- Polajnar, Janja / Muster, Ana Marija ( 2023): Deutsche Morphologie. Eine Lehr- und Übungsgrammatik der
deutschen Sprache. Ljubljana: Založba Univerze.  COBISS.SI-ID - 290660096

Fonetika:
Strokovna literatura:
- Altmann, H./ Ziegenhain, U. (2010): Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht. COBISS.SI-ID - 135685379
- Becker, T. (2012): Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. Darmstadt, WGB. COBISS.SI-ID - 89650691
- Fuhrhop, N./ Peters, J. (2023): Einführung in die Phonologie und Graphematik. Stuttgart/ Weimar:
J.B.Metzler. COBISS.SI-ID - 154504963
- Linke, Angelika / Nussbaumert, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. erw. Aufl. Tübingen: Niemeyer. (pogl. 3 in 4 (80 str.)) COBISS.SI-ID - 13289480
- Rues, B. et al. (2014): Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto. COBISS.SI-ID - 35287650
- Staffeldt, S. (2010): Einführung in die Phonetik, Phonologie und Graphematik des Deutschen. Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 139182083
- Ternes, E. (1999): Einführung in die Phonologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (pogl. 1 (30 str.)). COBISS.SI-ID - 11016034
- Stock, E. (1996): Deutsche Intonation. Leipzig: Langenscheidt. (144 str.). COBISS.SI-ID - 4088162
- Vremšak-Richter, V. (2022): Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler – Vokale und Konsonanten. Lehr- und Übungsbuch. Ljubljana: Založba Univerze. COBISS.SI-ID - 126042371
- Vremšak-Richter, V. (2023): Deutsche Phonetik – Ausspracheübungen (mit Audiodatei). 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze. COBISS.SI-ID - 164918019

Slovarji izgovorjave:
Krech, E.-M. et al. (2009): Deutsches Aussprachewörterbuch. Berlin: de Gruyter Verlag. COBISS.SI-ID - 41070178
Krech, E.M. et al. (1982): Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut. COBISS.SI-ID - 2582024