Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika

Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Osnove protistavnega jezikoslovja: medjezikovni vpliv/odnosi; pozitivni in negativni transfer; primerljivost med jeziki. Oris sodobnega razvoja kontrastivnega jezikoslovja: »močna« verzija kontrastive (PREDVIDEVANJE težav pri učenju J2) in njena »šibka« verzija (OPAZOVANJE težav, tj. analiza napak tujejezičnih govorcev). Problematika t.im. vmesnega jezika. Današnje téme: zlasti kontrastivna retorika in pragmatika; retorična zgradba besedil; besedilna raven. Uporaba korpusov. Protistavnost v praksi – izbrana poglavja: pisne konvencije; terminologije; divergentna polisemija, vrzeli v leksiki; slogovna, konotativna in vezljivostna ustreznost; konceptualizacija; kulturološko specifično besedje; glagolski vid, predlogi, prilastkovno rabljeni samostalniki v angleščini, deležniški stavki.

James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman. COBISS.SI-ID - 7174242
Swan, M., in/and B. Smith. 2001. Learner English. 2. izd. / 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 16820322
Ellis, R. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 3907426