Latinščina 2

Latinščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije (konjunktivi, deležniki, nedoločniki), glavni in vrstilni števniki, zaimki (svojilni, osebni, oziralni, kazalni, nedoločni…), prislov, stopnjevanje prislova in pridevnikov, deponentniki, nekateri nepravilni, nepopolni in brezosebni glagoli.
Latinska sintaksa: izražanje prepovedi, neodvisni vprašalni in želelni stavki; odvisniki (pregledno): oziralni, vzročni, pogojni; konstrukcije: aktivna in pasivna opisna konjugacija.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov, nagrobnih napisov in lažjih prirejenih izvirnih besedil (izbranih v skladu s tematiko arheološke stroke).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).