Organizacija knjižničnih zbirk

Organizacija knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Kuhar Maja, doc. dr. Jamar Nina, doc. dr. Švab Katarina, prof. dr. Šauperl Alenka

• Katalogizacija knjižničnega gradiva:
o zgodovinski razvoj
o poslanstvo knjižnice
o mednarodno sodelovanje
o katalogizacijska pravila nekdaj in danes, doma in v tujini
o osnove katalogizacije monografskih publikacij
? opisna katalogizacija
? vsebinski opis
• Opremljanje knjižničnega gradiva za shranjevanje in izposojo
o načini opremljanja
o shranjevanje gradiva
o varovanje in obnavljanje gradiva
• Knjižnični katalog
o vrste katalogov, njihov pomen in uporaba
o lokalni katalog in njegove lastnosti
o vzajemni katalog
o zgodovinski razvoj
o uporabniški pogled na knjižnični katalog

1. Petek, M. Nekaj najpomembnejših pravilnikov za katalogizacijo. V Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo. Ljubljana, 1998.
2. ŠAUPERL, Alenka. Klasifikacija knjižničnega gradiva : učbenik za študentke in študente bibliotekarstva, (Bibliothecaria, 9). Ponatis. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2003.
3. IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in ravnanje z njim. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000.
4. Vsi veljavni ISBD-ji, katalogizacijski pravilniki in priročniki ter predpisi in smernice za oblikovanje in varovanje knjižničnega gradiva ter njegovega dajanja v uporabo.
5. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000.
6. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta.