Osnove didaktike angleščine

Osnove didaktike angleščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 30

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Skela Janez

Predmet je sestavljen iz dveh obveznih sklopov:
1. Osnove didaktike angleščine in
2. Analiza pouka angleščine

1.
Načela (tuje)jezikovnega učenja in poučevanja (kognitivna, afektivna in jezikovna).
Osvetlitev osnovnih pojmov tujejezikovnega učenja in poučevanja.
- Sporazumevalna zmožnost in Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO).
- Sprememba paradigme (od osredinjenosti na učitelja k osredinjenosti na učenca).
- Razlike med J1 in J2 (implikacije za poučevanje).
- Dvojezičnost, večjezičnost, raznojezičnost.
- Učenje in usvajanje.
Na učenca/učenje osredinjeno poučevanje.
- Učenčeve spremenljivke: motivacija, nadarjenost, starost, učni stili in strategije, teorija o več inteligencah itd.
- Odnos do napak in tehnike popravljanja. Vmesni jezik.
Vodenje razreda in razredna interakcija (različne učne oblike: delo v dvojicah in skupinah).
Razvijanje jezikovnih spretnosti in delnih spretnosti:
- Poučevanje slušnih zmožnosti.
- Poučevanje bralnih zmožnosti.
- Poučevanje ustnega sporočanja.
- Poučevanje pisnega sporočanja.
- Učenje / poučevanje besedišča.
- Učenje / poučevanje slovnice.
- Integracija jezikovnih zmožnosti.
Hierarhični sistem: pristop - metoda - tehnika.
- Metode jezikovnega učenja / poučevanja: slovnično-prevajalna; direktna, avdiolingvalna in komunikacijski pristop.
- Zgodovinski pregled jezikovnega poučevanja.
- Odklon od koncepta metode. Preudarni eklekticizem.
Teorije jezikovnega učenja (npr. Krashenova teorija jezikovnega usvajanja).

2.
Bodoči učitelji razvijajo zmožnost o tem, kako izbrati vidik opazovanja in ustrezno opazovalno orodje (tj. nalogo). S pomočjo opazovalnih nalog se urijo v opazovanju različnih vidikov učne ure: zgradba učne ure (začetek, sosledje, tempo, zaključek), vsebina, cilji, uporaba učnih pripomočkov, jezikovna raven učencev, preverjanje naučenega, učne oblike, odnos med učiteljem in učenci, količina učiteljevega govora učitelja in učencev, postavljanje vprašanj, spretnost izvabljanja, obravnava napak, uporaba materinščine itd.

- Allwright, R. 1987. Observation in the Language Classroom. London: Longman. COBISS.SI-ID - 557576
- Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. [4. izd.]. White Plains, NY: Longman. COBISS.SI-ID - 16104290
- Brown, H. D. 2007. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. [3. izd.]. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents. COBISS.SI-ID - 119980803
- Celce-Murcia, M. (ur.). 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. [3. izd.]. Boston, Mass.: Heinle & Heinle. COBISS.SI-ID - 16490594
- Day, R. 1990. Teacher Observation in Language Teacher Education. V: Richards, J. and Nunan, D. (ur.). Second Language Teacher Education. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 4577865
- Gower, R., Phillips, D., Walters, S. 1995. Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann. COBISS.SI-ID - 5074274
- Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. COBISS.SI-ID – 7559778
- Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. [4. izd.]. Harlow: Longman. COBISS.SI-ID – 16301832
- Johnson, K. 2008. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. [2. izd.]. Harlow: Longman. COBISS.SI-ID - 41162850
- Larsen-Freeman, D. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. [2. izd.]. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 15092834
- Lightbown, P., Spada, N. 1999. How Languages are Learned. [2. izd.]. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 9833570
- Nunan, D. 1999. Second Language Teaching and Learning. Boston, Mass.: Heinle & Heinle. COBISS.SI-ID - 16389986
- Omaggio Hadley, A. 2001. Teaching Language in Context. [3. izd.]. Boston, Mass.: Heinle & Heinle. COBISS.SI-ID - 11055112
- Richards, J. C., Rodgers, T. S. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. [2. izd.]. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID – 16489058
- Scrivener, J. 2005. Learning Teaching. [2. izd.]. Oxford: Heinemann. COBISS.SI-ID - 659068
- Skela, J., Burazer, L. 2023. Teacher Development Resource Book For Pre-Service ELT Education Programs. Ljubljana: Tangram. COBISS.SI-ID - 152933123
- Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching: Practice and theory. [2. izd.]. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 51206754
- Wajnryb, R. 1992. Classroom Observation Tasks: A Resource Book for Language Teachers and Trainers. Cambridge: CUP COBISS.SI-ID - 574562