Pedagoška praksa I

Pedagoška praksa I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

• Opazovanje pouka nemščine (globalno, selektivno).
• Analiza ogledane učne ure.
• Sprejemanje in dajenje povratne informacije.
• Izdelava zapisnikov s hospitacij.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Samostojno poučevanje v obliki mikropoučevanja.
• Poglobljena analiza učbenikov za nemščino.

- Šečerov, N., Mihalič, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Izbrana poglavja, 25 str. COBISS.SI-ID - 117153536
- Kosevski Puljić, B. (2015). Einführung in die Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Znanstvena založba FF: Ljubljana. COBISS.SI-ID – 280681984
- Schart, M. in Legutke, M. (2012). Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Dll 1. Klett-Langenscheidt: München. COBISS-ID-165347331

Veljavni učbeniki in UN za pouk nemščine v RS.