Prevajanje v slovenščino

Prevajanje v slovenščino

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših besedil v slovenščino. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminološko zahtevnejši izrazi). Študenti se seznanijo z racionalno uporabo slovarjev ter drugih pripomočkov za potrebe prevajanja. Ob temeljiti vsestranski analizi izhodiščnega besedila se študenti seznanijo s skladenjskimi, leksikalnimi in stilističnimi posebnostmi angleškega jezika in se ob upoštevanju medjezikovnih in medkulturnih razlik učijo razmišljati o prevajanju kot o celovitem in ustvarjalnem procesu, katerega končni izdelek mora bit zvest, obenem pa razumljiv prevod, ki bo ohranil informativnost, namen in učinek izvirnika, ne pa tudi jezikovnih posebnosti angleškega jezika, ki so slovenščini tuje. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz angleščine v materni jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Slovarji:
Bajec, A. et al., ur. 1997. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, DZS. COBISS.SI-ID - 65516288
Šircelj-Žnidaršič, Ivanka, ur. 1998. Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU. COBISS.SI-ID - 78742528
Toporišič, J. et al., ur. 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU. COBISS.SI-ID - 114023936
Tavzes, M., ur. 2002. Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 121003520
Drugo:
Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo: Prentice Hall. COBISS.SI-ID - 24314625
Toporišič, J. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977