Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Tvorjenje besedil v nemščini II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Tvorjenje besedil v nemščini II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, izr. prof. dr. Leskovec Andrea

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

- Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
- Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
- Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Materials prepared by the teacher.