Prostorska in krajinska arheologija

Prostorska in krajinska arheologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet vsebuje zgodovinski pregled prostorskih in krajinskih vidikov v arheoloških interpretacijah po posameznih nacionalnih šolah:
antropogeografska arheologija (Altlandschaftsforschungen, Siedlungsarchaölogie, Geographic Archaeology), socio-ekološke pristope nove arheologije, prostorsko arheologijo (D. Clarke), ameriško naselbinsko arheologijo, historični pristop W. Hoskinsa, sodobne poprocesne teorije arheologije krajine. V metodološkem delu se študentje seznanijo s temeljnimi koncepti in metodami lokacijskih analiz, analizami distribucij in kvantitativnimi (računalniško podprtimi) metodami analize korpusov prostorskih podatkov ter njihovo vizualizacijo.