Slovenska književnost

Slovenska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, izr. prof. dr. Pavlič Darja, prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Predmet daje zgoščen pregled slovenske književnosti: srednji vek (Brižinski spomeniki, cerkvene pesmi in molitve), protestantizem, katoliška reformacija (cerkvene pesmi, pridige), razvoj posvetne pesmi pred Pisanicami, Pisanice, Vodnik in vrh s Prešernom, pesniki in pisatelji med romantiko in realizmom (od Jarnika do Tavčarja, s poudarkom na razvoju slovenskega romana), slovenska moderna (s poudarkom na razvoju slovenske dramatike). Sledi sintetičen pregled vseh treh literarnih nadzvrsti v obdobju med vojnama in njihov razvoj v drugi polovici 20. stoletja. Ob tem bodo podane osnovne informacije o kulturi, politiki, družbi, narodnem vprašanju; o vlogi šolstva, tiska in periodike; o estetskih usmeritvah in literarnih programih. Analiza in interpretacija posameznih del sega od oblikovne in slogovne analize do sociološke, etične, filozofske interpretacije ter idejnih in tematskih značilnosti.