Slovenska književnost 19. stoletja

Slovenska književnost 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Pregled slovenske književnosti 19. stoletja (na ozadju nacionalne zgodovine, primerjalno z ostalimi Slovani) od Jarnika do moderne. Poezija (Jarnik, Prešeren, Stritar, Aškerc …), proza (Cigler, Trdina, Jurčič, Kersnik, … Govekar), drama (Levstik, Jurčič, Stritar, Vošnjak); roman (zgodovinski, izvirni), povest (zgodovinska, kmečka), novela, različne pesniške in dramske vrste. Avstrijski državni okvir, nacionalno vprašanje, jugoslovanstvo. Idejna nasprotja: staro-, mladoslovenci; klerikalci, liberalci, socialisti; različni literarni programi. Časopisje in založništvo. – V seminarju analiza posameznih del, problematiziranje periodizacijskih pojmov razsvetljenstvo, romantika, realizem.

- Anton Slodnjak: Slovensko slovstvo. Ljubljana: MK, 1968.
- Zadravec-Pogačnik: Slovenska književnost 1. Lj.: DZS, 1999.
- Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Več izdaj pri raznih založbah.
Za seminar še:
- Matjaž Kmecl: Od pridige do kriminalke. MK, 1975.
- Matjaž Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. MK, 1981.
- Obdobja v slovenski književnosti, jeziku in kulturi, 3–23, Ljubljana: FF, 1982–2007.
- Zadravec-Pogačnik: Zgodovina slovenskega slovstva. 1–5. Maribor: Obzorja, 1968–72.
- Zgodovina slovenskega slovstva, 1–4. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica, 1956–62.
- Leposlovje (40 –50 del) in dodatna literatura bo na spletni strani oddelka.