Slovenski jezikovni standard D

Slovenski jezikovni standard D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, prof. dr. Gorjanc Vojko

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenističnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno prevodoslovje. Jezikovni opis in standardnojezikovna ideologija. Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni opisi in digitalni medij. Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju.

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela.

• Slovenščina 2.0 Tematska številka »Leksikografija«, 2014. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2014-2/
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datotek…
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Uvod.pdf
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001.
• Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, 2010, str. 408–418.
• Morgan, Brian: Poststructuralism and Applied Linguistics. V: International Handbook of English Language Teaching, ur. Jim Cummins in Chris Davison (Springer International Handbooks of Education), Springer 2007, str. 1033–1052. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-46301-8_69
Spletni viri/Online resources:
• Center za jezikovne vire in tehnologije UL: https://www.cjvt.si/
• Portal Fran: http://fran.si/