Slovensko-italijansko prevajanje III

Slovensko-italijansko prevajanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Pri predmetu Slovensko-italijansko prevajanje III študentje poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, nadaljuje se delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v italijanšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri predmetu je usmerjeno k spodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz italijansko-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni: 
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory: 
1.    Bajec, A. et al., ur. (1970-1985) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 5680645  
2.    Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd. 
3.    Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 3002398 
4.    Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 225272832 

Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.