Sociologija mladosti in mladostništva

Sociologija mladosti in mladostništva

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Predmet analizira različne konceptualizacije mladosti in mladostništva in pokaže, kako različne zastavitve, vpisane v socialno zgodovinske pogoje prostora in časa, proizvajajo možnosti in meje sociološkega raziskovanja mladih in mladostništva in njihove pozicije v različnih družbenih poljih. Razumevanje družbenih pogojev mladosti in mladostništva se zgodovinsko vpisuje v materialne pogoje, strukture in prakse, ki se med drugim producirajo in reproducirajo tudi v spoprijemih različnih vednosti (biologije, psihologije, prava, …) in vplivajo na formacijo in racionalnost delovanja družbenih institucij (med drugim tudi šole).
V odnosu do arbitrarne in heterogene kategorije mladosti in mladostništva se oblikujejo različna družbena pričakovanja, načini vključevanja in izključevanja, mehanizmi vodenja in upravljanja posameznic in posameznikov, kar predmet tematizira na osišču kompleksne družbene, kulturne, politične in ekonomske dinamike – posebej v razmerju s poljem edukacije.
Predmet na omenjenem ozadju problematizira mladost in mladostništvo v času in prostoru v luči razmerij moči in spoprijemov za objektivacijo in subjektivacijo kategorije mladih kot družbenih akterk in akterjev v različnih družbenih poljih:
1.) S formiranjem identitet mladih (zaznavanjem telesa in seksualnosti, individualizma, subkultur, …).
2.) S formiranjem dispozicij (v družini in vzgoji in izobraževanju).
3.) S pričakovanim družbenim doprinosom mladih in dostopom do družbenih pozicij (npr. v polju dela, prostega časa, politične in civilne participacije ...).

Izbrana poglavja iz:
Bourdieu, P. (1999). The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society. Stanford: Staford Univerity Press.
- Understanding (str. 607–626)
- Those were the days (str. 427–440)
Foucault, M. (2007): Življenje in prakse svobode. Ljubljana: Založba ZRC.
- Tehnike sebstva (str. 260–290)
Gillis, J. R. (2019). Mladina in zgodovina: tradicije in spremembe v evropskih starostnih odnosih od 1770 do danes. Maribor: Aristej.
- Ule, M.: Stoletje mladine: značilnosti mladosti in mladine (str. 238–295)
Kelly, P., et al. (2019): Rethinking Young People’s Marginalisation. New York: Routledge.
- Neo-Liberal capitalism, education, and work (str. 61–96)
Naterer, A., Lavrič, M, Klanjšek, R., et al. (2019). Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Rener, T., Ule, M. (2001): Dekonstrukcija mladine, ponikanje scen in provincializem v devetdesetih. Annales, 2(26), str. 477–484.
Tait, G. (1993). Youth, Personhood and »Practices of the Self«: Some New Directions for Youth Research. The Australian and New Zealand Journal of Sociology, 29(1), str. 40–54.
Ule, M., Kuhar, M. (2003): Mladi, družina, starševstvo: spremembe življenjskih potekov v pozni modernosti. Ljubljana: Založba FDV in Center za socialno psihologijo.
- Mladi med omejitvami in izbiro (str. 63–96)
Wyn, J., White, R. (1997): Rethinking Youth. Sydney: Allen & Unwin.
Kehily, M. J (2015): Bodies In and Out of Place: Schooling and the Production of Gender Identities
Through Embodied Experience. V: Wyn, J. (2015): Handbook of Children and Youth Studies. London: Springer, (str. 217–228).

Redno spremljanje aktualnih prispevkov v domačih in tujih socioloških revijah, časopisih in spletnih straneh.
Continuous monitoring of current articles in domestic and foreign sociological journals, newspapers and
websites.

Seznam obvezne študijske literature in seminarske literature se vsako študijsko leto posodablja in objavlja v informacijskem sistemu fakultete.
The reading list, its mandatory and elective part, will be updated yearly and published in the faculty’s information system.