Sodobne družboslovne teorije

Sodobne družboslovne teorije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Predmet analizira sodobni kapitalizem in obravnava teorije, ki lahko prispevajo k pojasnitvi sodobnih družbeno-zgodovinskih procesov. Ti so v drugi polovici 20. stoletja pripeljali do temeljite preobrazbe svetovnega sistema. Preobrazbo v produkcijskem načinu, načinu akumulacije, dela, poslovanja in produktivnosti spremljajo preobrazbe v oblikah družbenosti in subjektivnosti. Predmet podaja tudi nekaj osnov iz politične teorije in analizira sodobne preobrazbe države, demokracije in političnega delovanja.

Izbrana poglavja iz:
- Amir, S.: Akumulacija kapitala u svjetskim razmjerima: Kritika teorije nerazvijenosti. Beograd: IC Komunist, 1978.
- Arendt, H.: Izvori totalitarizma. Ljubljana: Študentska založba, 2003.
- Arrighi, G.: Dolgo dvajseto stoletje: Kapitalizem, denar in moč. Ljubljana: Sophia, 2009.
- Braudel, F.: Dinamika kapitalizma. Ljubljana: Sophia, 2010.
- Canfora, L.: Demokracija: Zgodovina neke ideologije. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.
- Chibber, V.: Postkolonialna teorija in prikazen kapitala. Ljubljana: Sophia, 2015.
- Cohen, D.: Tri predavanja o postindustrijski družbi. Ljubljana: Sophia, 2011.
- Drenovec, F.: Kolaps elite: Iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi. Ljubljana: Založba /*cf., 2013.
- Giraud, P.-N.: Neenakost v svetu: Ekonomija sodobnega sveta. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.
- Habermas, J.: Strukturne spremembe javnosti. Ljubljana: Založba ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989.
- Harvey, D.: Kratka zgodovina neoliberalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012.
- Kovačič, G.: Misliti prelome, lomiti ideologije. Ljubljana: Društvo 2000, 2013.
- Kramberger, A., »Strukturni razlogi težje zaposlji¬vosti mladih v Sloveniji«, v: A. Kramberger in S. Pavlin (ur.): Zaposljivost v Sloveniji: Analiza prehoda iz šol v zaposlitve: stanje, napovedi, primerjave. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007, str. 64–102.
- Mastnak, T.: Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Ljubljana: Založba /*cf., 2015.
- Matteucci, N.: Novoveška država: Izrazoslovje in pota. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1999.
- Močnik, R.: Svetovno gospodarstvo in revolucionarna poli¬tika. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.
- Stanojević, M.: »Mobilizacija človeških virov s po¬ve¬čevanjem intenzivnosti dela«, v: I. Svetlik, B. Ilič (ur.): Razpoke v zgodbi o uspehu: Primerjalna analiza upravljanja človeških virov v Sloveniji. Ljubljana: Sophia, 2004, str. 111–129.
- Wallerstein, I.: Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.
- Zgroženi ekonomisti: Manifest / 20 let slepote. Ljubljana: Založba /*cf., 2012.
Temeljna literatura in literatura za seminar bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.