Sodobni družbeni procesi

Sodobni družbeni procesi

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Predmet je organiziran kot raziskovalni seminar, s katerim študentje/-ke pridobivajo raziskovalne veščine ob preučevanju sodobnih in tudi najnovejših družbenih pojavov in procesov, ki jih je šele treba preučiti in za to razviti konceptualni aparat. O temah, kot so npr. prekarnost, ekonomske migracije, družbeni vidiki in pedagoški izzivi
pandemije covid-19 in zavračanja cepljenja, ali oblikovanje političnega prostora v predvolilnem procesu in v polemikah na socialnih omrežjih, se izvajalec in študentje/-ke dogovorijo na začetku semestra glede na njihovo aktualnost. Poseben poudarek je na vidikih, ki zadevajo in zanimajo mlade in so vsebinsko relevantni pri srednješolskem pouku sociologije ali so drugače relevantni za opravljanje pedagoškega poklica. Izvajalec na začetku obravnave posamezne teme izvede pregledno predavanje o zgodovinski genezi pojava in njegove družbene kontekstualizacije ter dosedanjih raziskavah. Predstavi izbor literature ter metodološka navodila za zbiranje in analizo empiričnega gradiva (medijske in spletne objave, javne izjave, intervjuji, množični dogodki, statistični podatki). Sledijo skupinsko zbiranje empiričnega gradiva in diskusije o njem na seminarjih. Na koncu študentje/-ke o vsaki temi napišejo individualne seminarske naloge ali skupinske projektne naloge.

Mills, C. Wright (2000, new ed.). Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press.
Plummer, Ken (2010). Sociology: The Basics. London: Routledge.

Sezname literature za posamezne raziskovalne teme se določi na začetku semestra oz. ob začetku obravnavanja teme.
Literature lists for specific research topics are determined at the beginning of the semester or when the topic is introduced.