Teorija literarnega diskurza

Teorija literarnega diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Juvan Marko, prof. dr. Perenič Urška

Vsebina

Predmet razlaga literaturo kot poseben tip diskurza in kot družbeno polje, sistem. Razvoj in smeri sodobne literarne teorije. Literarni tekst, literarnost, struktura teksta, diskurz. Tekst, resničnost, fikcija, možni svetovi. Tematika in tematologija. Genologija: žanrsko klasificiranje; nastanek, obstoj in razvoj literarnih vrst, zvrsti oziroma žanrov; žanri in literarni sistem. Jezik, stil in identiteta literarnega teksta; stilistika diskurza. Medbesedilnost: literarni tekst v družbeno-zgodovinskem in literarno-umetniškem kontekstu; literatura kot kulturni spomin. Razvojni procesi, literarni kanon; sodobno literarno zgodovinopisje, problemi periodizacije; nacionalna literatura, medliterarne skupnosti, centrizmi, svetovni literarni sistem. – Teme predavanj se v tem vsebinskem okviru vsako leto menjajo.