Uvod v psihologijo dela in organizacije

Uvod v psihologijo dela in organizacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina

Predmet psihologije dela in organizacije; tipični problemi; osnovni pristopi; tipične metode; oblike praktičnih dejavnosti; odnos do sorodnih disciplin.
Zgodovinski razvoj stroke; mejniki, ki so vplivali na razvoj strokovnega področja in nastanek poklica; razvoj po prvi in drugi svetovni vojni; smeri razvoja strokovnega področja v sodobnem času; spremembe in prilagoditve, ki jih zahteva pojav globalizacije.
Raziskovanje na področju psihologije dela in organizacije; osnovni metodološki pristopi; uporabnost raziskovalnih rezultatov.
Pomen dela; odnos med delom in drugimi življenjskimi področji; delovne vrednote in stališča; brezposelnost; etični in pravni vidiki stroke.
Kvaliteta delovnega življenja: delovni čas, obremenitve, utrujenost, počitek, ergonomija in ergonomske intervencije, stres, povezan z delom, izgorelost.

- Landy, F. J. (1985). Psychology of Work Behavior (3. izd.). Homewood: The Dorsey Press. (str. 1-46, 567-622).
- Drenth, P. J. D., Thierry, H. in de Wolff, C. J. (ur.) (1998). Handbook of Work and Organizational Psychology, Volume 1: Introduction to Work and Organizational Psychology (2. izd.). East Sussex: Psychology Press. (str. 1-99).
- Sabadin, A. (1997). Psihologija dela I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. (str. 1-16).
- Petz, B. (1987). Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga.(str. 1-14, 250-287).
- Miner, J. B. (1992). Industrial – Organizational Psychology. New York: McGraw- Hill. (str. 1-26).