Uvod v slovensko umetnostno zgodovino

Uvod v slovensko umetnostno zgodovino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Zgodovina umetnostne zgodovine na Slovenskem od začetkov do časa po drugi svetovni vojni ter njenih institucij (društvenih, spomeniškovarstvenih, muzejskih, študijskih), s posebnim poudarkom na razvoju v obdobju baroka in v t. i. kritičnem obdobju od druge polovice 19. stoletja dalje, z obravnavo zgledov in spodbud ter posameznih za to zaslužnih osebnosti in njihovega dela; pojav in razvoj metodološke problematike, s poudarkom na izvirnih dosežkih (posebej France Stele); naloge in tipi umetnostnozgodovinskih publikacij, njihovi avtorji; razvoj raziskovanja posameznih zgodovinskih obdobij likovne umetnosti po zvrsteh do danes z osnovno bibliografijo.

- F. Stele, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih, Ljubljana 1924 (2. izd. Ljubljana 1966).
- Izidor Cankar, Uvod v umevanje likovne umetnosti. Sistematika stila, Ljubljana 1926.
- R. Ložar, Slovenska umetnostna zgodovina, Zbornik za umetnostno zgodovino, XIV, 1936/37, str. 19–35.
- F. Stele, Slovenska umetnostna zgodovina po letu 1920, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. VIII, 1970, str. 27–44.
- Slovenska umetnostna zgodovina. Tradicija, problemi, perspektive (ur. Barbara Murovec), Ljubljana 2004.
- Druga priporočljiva študijska literatura se sproti navaja med predavanji in je navedena v skriptih: Janez Höfler, Matej Klemenčič, Uvod v slovensko umetnostno zgodovino z bibliografskim pregledom, Ljubljana 1999–2011 (tipkopis).