Uvod v sociologijo II

Uvod v sociologijo II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd, doc. dr. Podreka Jasna

Predmet Uvod v sociologijo II postavlja temelje za razumevanje družbe in najpomembnejših družbenih struktur ter za poznavanje klasičnih konceptov in sodobnih trendov na področjih družbenih neenakosti in družbene stratifikacije, režimov blaginje, dela (plačanega in neplačanega) in zaposlovanja, družbenega nadzorovanja ter institucionalnih in ideoloških okvirov, ki regulirajo in usmerjajo te pojave.

Temeljna literatura in literatura za seminarje in vaje bo sproti ažurirana z novimi besedili relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.
Students will get instructions for the use of literature and additional/alternative literature for students at the seminars. Course literature and literature for seminars and tutorials will be regularly updated with new texts relevant to the course content. It will be published at the beginning of the semester.

Izbrana poglavja iz / Selected chapters from:
- Beauvois, J.-L.: Razprava o liberalni sužnosti: Analiza podrejanja. Ljubljana: Krtina, 2000.
- Beck, U.: Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina, 2001.
- Bernik, I., in Trbanc, M.: »Avtoportret višjega srednjega sloja: izjemnost in konformnost«, v: Družboslovne razprave, 1/2005, str. 65–85.
- Bottomore, T.: Elite in družba. Ljubljana: Studia humanitatis, 2014.
- Dragoš, S., in Leskošek, V.: Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.
- Godina, V. V.: Zablode postsocializma. Ljubljana: Beletrina, 2014.
- Haralambos, M., in Holborn, M.: Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS, 1999, 2001, 2005.
- Hrženjak, M.: Nevidno delo. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2007.
- Kopač Mrak, A., in Rakar, T.: »Redistributivna pravičnost v slovenskem sistemu socialne var¬nosti: od zaslužnosti k preverjeni potrebi?«, v: Družboslovne razprave, 63/2010, str. 7–27.
- Kovačič, G.: Misliti prelome, lomiti ideologije. Ljubljana: Društvo 2000, 2013.
- Lessenich, S.: Ponovno izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu. Ljubljana: Krtina, 2015.
- Luthar, B. (ur.): Kultura in razred, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.
- Piketty, T.: Kapital v 21. stoletju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.
- Sen, A.: Ekonomija blaginje. Ljubljana: Založba /*cf., 2002.
- Žerdin, A.: Omrežje moči: Epicentri slovenske politične in gospodarske elite. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.